REGULAMIN HOTELU
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Hotelu ForZa***
Hotel ForZa ***
Hotel ForZa*** pokoje / rooms
Regulamin Hotelu ForZa***

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu ForZa.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej, a także na stronie internetowej Hotelu.

§2 DOBA HOTELOWA
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK
1. Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości i/lub paszportu i/lub nr PESEL.
2. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie hotelu od godziny 7:00 do 22:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.
3. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
5. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
6. Jeżeli pobyt Gościa w Hotelu miał mieć miejsce w terminach targowych, Hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.
7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu po godzinie 18 dnia poprzedzającego pobyt, Hotel obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu podczas jego trwania, Hotel obciąży Gościa całkowitą ceną rezerwacji.
8. W związku z tym, że to na Administratorze danych (Ferguson Sp. z o.o.) spoczywa obowiązek wskazania źródła pochodzenia danych, rezerwacje drogą telefoniczną każdorazowo muszą zostać potwierdzone w ciągu 3h, w formie pisemnej/elektronicznej. W związku z powyższym zakładana jest rezerwacja usługi hotelarskiej/gastronomicznej w formie anonimowej. Usługobiorca celem potwierdzenia realizacji umowy podaje żądane przez Usługodawcę dane konieczne do wykonania usługi oraz uzyskany drogą telefoniczną numer rezerwacji, do którego nie są przypisane żadne dane. Jeśli dane nie zostaną uzupełnione w wskazanym czasie, rezerwacja ulega anulacji.

§4 USŁUGI
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Hotel ma obowiązek zapewnić:
– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę,
– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
– zapewnić w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
– budzenie o wyznaczonej godzinie,
– przechowanie bagażu Gościa,
– zamawianie taksówki.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić kartę w recepcji.
5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
1. Odpowiedzialność Hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Hotel odpowiada z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wysoką wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA
1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 6:00 rano.
2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

§9 REKLAMACJE
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Hotel nie akceptuje obecności zwierząt.
2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
3. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju Hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500,00 PLN oraz kosztów interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia systemu alarmowego.
4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel ForZa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dworskiej 1 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
7. Miejsca ogólnodostępne na terenie hotelu są monitorowane i rejestrowane. Nagrania z monitoringu kasowane są po 7 dniach i są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Gość hotelu wchodząc na teren obiektu wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku. Celem rejestracji wideo jest zabezpieczenie ewentualnych roszczeń hotelu względem Gościa.
Życzymy miłego pobytu
Dyrekcja Hotelu ForZa***

Hotel ForZa***
Hotel ForZa ***
Hotel ForZa*** konferencje / conferences
Hotel ForZa*** pokoje / rooms
Hotel ForZa*** oferta ślubna / wedding offer
Hotel ForZa*** strefa Chill-out / Chill-out Zone
Hotel ForZa*** pokoje / rooms
Hotel ForZa*** pokoje / rooms